top of page

Din utbildning

Utbildningsbevakning är kårens viktigaste uppgift, och handlar om att värna om och förbättra kvaliteten på program och kurser som faller under Samhällsvetenskapliga fakulteten på Lunds Universitet.

Vad innebär utbildningsbevakning i praktiken?

Det finns många sätt att påverka sin utbildning, och det mest grundläggande är kursvärderingarna som skickas ut i slutet av varje kurs. 

– Kursvärderingarna sammanställs av institutionen, som senare använder dessa som underlag när kursen startar igen nästkommande år.

– Dessutom finns det klassrepresentanter och studentrepresentanter. Klassrepresentanter är medlemmar som engagerar sig i Agoras utbildningsutskott – dessa

representerar sina klasskamrater på utskottsmöten, där problem som uppstår på utbildningarna behandlas.

Studentrepresentanter är studenter som väljs in av kåren för att sitta med i diverse styrgrupper på institutionerna för att ge oss studenter en röst.

Vilka arbetar med utbildningsbevakning?

Utbildningsbevakningen handlar både om att utvärdera kurser och att kvalitetssäkra program i sin helhet. 

– På kursnivå kan detta handla om kursplaner, kursens mål, examinationsformer och litteraturlistor. 

– På programnivå kan det handla om till exempel vilka kunskaper studenterna kan förväntas få med sig och vad en arbetsgivare kan förvänta sig att studenterna kan bidra med i arbetslivet. 

– Utöver detta diskuteras också mer allmänna frågor såsom studiemiljö, studenthälsa och tillgänglighet, samt studenterna rättigheter.

 

Om du har ett klagomål eller önskemål angående din utbildning kontakta oss.

Vad gör Agoras utbildningsansvariga?

Agoras utbildningsansvariga sitter i Agoras styrelse och har som uppdrag att leda utbildningsutskottet och samordna klassrepresentanterna och studentrepresentanterna. 

 

Men även att:

– Studenternas röst gentemot universitetet blir hörda.

– Svara på frågor och hjälpa till vid eventuella problem som kan uppstå på vägen, vad gäller till exempel likabehandling, kursvärderingar  och utbildningskvalitet.

Studenträttigheter

Som student har du både rättigheter och skyldigheter gentemot Lunds Universitet och din institution. Dessa regleras i beslut av universitetet och i lagar och förordningar. 

Har du några frågor, önskemål eller klagomål kontakta oss

Här hittar du dina rättigheter: SVENSKA - ENGELSKA

bottom of page